W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, w dziale RODO strony AutoHauser.pl zamieszczamy klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych. Z treści dokumentu dowiedzą się Państwo, w jakim zakresie, celu oraz formie przetwarzamy Państwa dane osobowe jako administrator danych osobowych.”

Klauzula Informacyjna

w zakresie ochrony danych osobowych
Barbary Hauser prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „B.R. Hauser Zabudowy samochodów dostawczych”

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane dalej: „RODO”), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Barbara Hauser, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „B.R. Hauser Zabudowy samochodów dostawczych” z siedzibą przy ul. Tulipanowej 4a w Swarzędzu (62-020) przedstawia następujące informacje o sposobie i celu, w jakim przetwarza Pani/Pana dane osobowe (zwane dalej: „dane” lub „dane osobowe”), a także o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z ochroną danych:

I. Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Barbara Hauser, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „B.R. Hauser Zabudowy samochodów dostawczych” z siedzibą przy ul. Szparagowej 21 w Paczkowie (62-021), (zwana dalej: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się na adres poczty elektronicznej: biuro@autohauser.pl lub listownie: ul. Szparagowa 21, 62-021 Paczkowo.

II. Kategorie przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza Pani/Pana dane w następującym zakresie: dane identyfikacyjne, dane adresowe i dane kontaktowe.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
a) podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem umowy z Administratorem oraz podjęciem przez Administratora czynności i działań na Pani/Pana żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej umowy z Administratorem, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane Administratorowi, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, zlecenia lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) wykonywania przez Administratora działalności gospodarczej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
d) weryfikacji tożsamości klientów i osób ich reprezentujących, wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności oraz zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO;
e) statystycznym, analiz i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 lit. f) RODO;
f) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelności), a także zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstwa Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
g) spełnienia spoczywających na Administratorze wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.
Nadto przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), udzielonej w określonych celach.

IV. Źródło pochodzenia danych osobowych
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy zawartej z Administratorem, biur informacji gospodarczej oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z publicznych baz, rejestrów i ewidencji: PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON, rejestru podatników VAT. Te źródła dotyczą m.in. danych takich jak dane identyfikujące klienta, dane kontaktowe, dane dotyczące istniejących zobowiązań.

V. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.
Dane osobowe są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:
a) upoważnionym pracownikom Administratora oraz innym osobom działającym z upoważnienia Administratora,
b) podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na zlecenie Administratora i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz pod warunkiem zachowania poufności, w tym tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej, czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa (do grona podmiotów realizujących działania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się podmioty świadczące usługi, w szczególności z zakresu działalności informatycznej, prawnej, rachunkowo-księgowej, audytorskiej itd.),
c) Urzędom Skarbowym,
d) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
e) zakładom ubezpieczeń,
f) innym instytucjom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

VI. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane)
Pani/Pana dane będą przechowywane (przetwarzane) przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w pkt. III niniejszej Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych, tj.
a) w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak niż okres ich przedawnienia;
b) w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
c) w zakresie przetwarzania danych realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Panią/Pana żądanie;
d) do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia na warunkach wynikających z RODO,
b) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
c) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
d) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub zgoda – przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym RODO, przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VIII. Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

IX. Obowiązek dostarczenia danych osobowych i skutki ich niepodania
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu wykonania żądanych czynności przed lub w trakcie obowiązywania umowy lub zawarcia i realizacji umowy z Administratora, podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem wykonania żądanych czynności przed lub w trakcie obowiązywania umowy lub zawarcia i realizacji umowy z Administratorem. W przypadku niepodania niezbędnych danych osobowych Administrator nie będzie mógł zrealizować żądanych czynności lub zawrzeć i zrealizować umowy z Panią/Panem.

X. Inne postanowienia
Jednocześnie prosimy o przekazanie niniejszej Klauzuli Informacyjnej Pani/Pana pracownikom, współpracownikom lub innym osobom, których dane przekazali Pani/Pana do Administratora (np. w celach korespondencyjnych) w związku z zawarciem lub realizacją umowy. Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych. Zaktualizowane wersje Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.autohauser.pl

Barbara Hauser prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „B.R. Hauser Zabudowy samochodów dostawczych”